Manifeste « Pas en notre nom » / #NoEnNuestroNombre

POUR SIGNER : http://www.noasusguerras.es/francais/

Les attentats perpétrés à Paris le 13 novembre dernier cherchaient à instaurer un climat et un régime de terreur dans la population en levant des murs de soupçon y de haine entre voisins, en rompant le vivre-ensemble et en instaurant au quotidien la politique de la peur. Si la réponse à la barbarie passe par la suspension des droits, la réduction les libertés et le renfermement sur soi, la victoire du terrorisme sera total. Si à la souffrance ressentie pour les victimes innocentes, on répond par encore plus de souffrance, la spirale sera imparable. Si l’on cherche des coupables parmi nos voisins pour le simple fait qu’ils s’habillent ou qu’ils pensent différemment, si nous criminalisons ceux qui précisément fuit cette même horreur, nous contribuerons à construire les mêmes murs que le fanatisme veux créer. Nous ne pouvons pas le permettre.
Le terrorisme fanatique de Daesh est fonctionnel, il rétroalimente le raciste fanatique en Europe. Dans le même temps, nos gouvernements réduisent les droits sociaux et les libertés fondamentales, alimentent la xénophobie institutionnelle et bombardent aveuglement – bombardements qui se sont révélés inefficaces. Nous nous refusons à participer à ce marchandage entre droits et sécurité. Ici à Paris, en Irak ou en Syrie ce sont les peuples qui payent le prix alors que d’autres font du trafic d’armes sous fond d’intérêts géostratégiques. La haine fanatique de certains ne peut pas justifier de nouvelles haines. Nous nous refusons à être les otages de la haine, de la terreur y de l’intolérance. Ce serait rendre les armes devant le terrorisme.
Nous signataires, nous croyons que la démocratie, les droits de l’homme et l’aspiration à une paix juste ne sont pas un chemin, ni une monnaie d’échange mais ils constituent en tant que tel la voie et l’horizon, en plus d’apporter la meilleure réponse à ceux qui veulent en finir avec ces valeurs. Pour cela, nous nous opposons catégoriquement à ce que la réponse à la haine implique plus de haine, plus d’intolérance plus de morts innocentes et moins de droits et de libertés.
Convaincus que dans ces moments particuliers les citoyens ne doivent pas rester chez eux mais qu’au contraire ils doivent être les protagonistes de la réponse à la terreur, nous appelons à un rassemblement samedi 28 novembre à 12h Place du Musée de la Reine Sofía à Madrid pour montrer notre rejet des attaques terroristes de Paris et du Liban, notre refus des bombardements contre la population civile syrienne, notre refus de la réduction des droits démocratiques – comme garanties inefficaces de notre sécurité – et notre refus de la politique extérieure belliciste initiée par Bush-Blair-Aznar. Nous invitons les autres municipalités à se joindre à cette initiative en impulsant des appels citoyens similaires.
Contre le terrorisme, contre l’islamophobie et contre ses guerres.
Ni les réductions de libertés, ni les bombardements nous apporteront la sécurité et la paix.
Pas en notre nom.

POUR SIGNER : http://www.noasusguerras.es/francais/

************

MANIFIESTO

Los brutales atentados perpetrados en París el pasado 13 de noviembre buscaban instaurar un clima y un régimen de terror entre la población, levantando muros de sospecha y odio entre vecinos, quebrando la vida en comunidad e instaurando la política del miedo en nuestro día a día. Si la respuesta a la barbarie pasa por suspender derechos, recortar libertades y encerrarnos en casa, la victoria del terrorismo será total. Si al dolor por las víctimas inocentes se responde provocando más dolor a otras también inocentes, la espiral será imparable. Si buscamos culpables entre nuestros vecinos y vecinas por el simple hecho de vestir o pensar diferente, si criminalizamos a quienes huyen precisamente de ese mismo horror, estaremos contribuyendo a apuntalar los mismos muros que el fanatismo quiere crear. No podemos permitirlo.

El fanatismo terrorista del Daesh (ISIS) es funcional y retroalimenta al fanatismo racista europeo, mientras nuestros Gobiernos practican recortes de derechos sociales y libertades fundamentales, xenofobia institucional y bombardeos indiscriminados, que se han demostrado ineficaces. Nos negamos a participar en el falso mercadeo entre derechos y seguridad. Aquí, en París, en Iraq o en Siria, son los pueblos los que ponen las muertes mientras unos y otros trafican con influencias, armas e intereses geoestratégicos. El odio fanático de unos no puede esgrimirse como justificación para nuevos odios. Nos negamos a ser rehenes del odio, el terror y la intolerancia, eso sería claudicar ante el terrorismo.

Las y los abajo firmantes creemos que la democracia, los Derechos Humanos y la aspiración a una paz con justicia no son un camino ni una moneda de cambio para nada, sino que constituyen en sí mismos el camino y el horizonte, además de la mejor respuesta contra quienes quieren acabar con ellos. Por eso nos oponemos drásticamente a cualquier respuesta al odio que implique más odio, más intolerancia, más muertes de inocentes y menos derechos y libertades.

Desde el convencimiento de que en estos momentos la ciudadanía no solo no puede esconderse, sino que debe ser protagonista y liderar la respuesta contra el terror, nos convocamos el sábado 28 de noviembre a las 12:00 en la plaza del Museo Reina Sofía para mostrar nuestra repulsa a los ataques terroristas de París y Líbano, nuestra repulsa a los bombardeos contra la población civil siria, nuestra repulsa a recortes democráticos como ineficaces garantías de seguridad y nuestra repulsa a la política exterior belicista iniciada por el Bush-Blair-Aznar. Invitamos al resto de municipios a sumarse a esta iniciativa impulsando convocatorias ciudadanas similares.

Contra el terrorismo, contra la islamofobia y contra sus guerras.
Ni los recortes de libertades ni los bombardeos nos traerán la seguridad y la paz.
NO en nuestro nombre.

POUR SIGNER : http://www.noasusguerras.es

******

NO EN EL NOSTRE NOM

Els brutals atemptats perpetrats a París el passat 13 de novembre buscaven instaurar un clima i un règim de terror entre la població, aixecant murs de sospita i odi entre veïns, trencant la vida en comunitat i instaurant la política de la por en el nostre dia a dia. Si la resposta a la barbàrie passa per suspendre drets, retallar llibertats i tancar-nos a casa, la victòria del terrorisme serà total. Si al dolor per les víctimes innocents es respon provocant més dolor a altres també innocents, l’espiral serà imparable. Si busquem culpables entre els nostres veïns i veïnes pel simple fet de vestir o pensar diferent, si criminalitzem als que fugen precisament d’aquest mateix horror, estarem contribuint a apuntalar els mateixos murs que el fanatisme vol crear. No podem permetre-ho.

El fanatisme terrorista de l’Daesh (ISIS) és funcional i retroalimenta al fanatisme racista europeu, mentre els nostres governs practiquen retallades de drets socials i llibertats fonamentals, xenofòbia institucional i bombardejos indiscriminats, que s’han demostrat ineficaços. Ens neguem a participar en el fals mercadeig entre drets i seguretat. Aquí, a París, a l’Iraq o a Síria, són els pobles els que posen les morts mentre uns i altres trafiquen amb influències, armes i interessos geoestratègics. L’odi fanàtic d’uns no pot esgrimir-se com a justificació per a nous odis. Ens neguem a ser ostatges de l’odi, el terror i la intolerància, això seria claudicar davant el terrorisme.

Les i els sotasignats creiem que la democràcia, els Drets Humans i l’aspiració a una pau amb justícia no són un camí ni una moneda de canvi per a res, sinó que constitueixen en si mateixos el camí i l’horitzó, a més de la millor resposta contra els que volen acabar amb ells. Per això ens oposem dràsticament a qualsevol resposta a l’odi que impliqui més odi, més intolerància, més morts d’innocents i menys drets i llibertats.

Des del convenciment que a hores d’ara la ciutadania no només no pot amagar-se, sinó que ha de ser protagonista i liderar la resposta contra el terror, ens convoquem el dissabte 28 de novembre a les 12:00 a la plaça del Museu Reina Sofia per mostrar la nostra repulsa als atacs terroristes de París i Líban, la nostra repulsa als bombardejos contra la població civil siriana, la nostra repulsa a retallades a la democràcia com ineficaces garanties de seguretat i la nostra repulsa a la política exterior bel·licista iniciada pel Bush-Blair-Aznar. Convidem a la resta de municipis a sumar-se a aquesta iniciativa impulsant convocatòries ciutadanes similars.

Contra el terrorisme, contra la islamofòbia i contra les seves guerres.
Ni les retallades de llibertats ni els bombardejos ens portaran seguretat i pau.
NO en el nostre nom.

POUR SIGNER : http://www.noasusguerras.es/catala/

*******

NON NO NOSO NOME

Os brutais atentados perpetrados en París o pasado 13 de novembro buscaban instaurar un clima e un réxime de terror entre a poboación, levantando muros de sospeita e odio entre veciños, crebando a vida en comunidade e instaurando a política do medo no noso día a día. Se a resposta á barbarie pasa por suspender dereitos, recortar liberdades e encerrarnos en casa, a vitoria do terrorismo será total. Se á dor polas vítimas inocentes respóndese provocando máis dor a outras tamén inocentes, a espiral será imparábel. Se buscamos culpábeis entre os nosos veciños e veciñas polo simple feito de vestir ou pensar diferente, se criminalizamos a quen foxen precisamente dese mesmo horror, estaremos a contribuír a apontoar os mesmos muros que o fanatismo quere crear. Non podemos permitilo.

O fanatismo terrorista do Daesh (ISIS) é funcional e retroalimenta ao fanatismo racista europeo, mentres os nosos Gobernos practican recortes de dereitos sociais e liberdades fundamentais, xenofobia institucional e bombardeos indiscriminados, que se demostraron ineficaces. Negámonos a participar no falso mercadeo entre dereitos e seguridade. Aquí, en París, en Iraq ou en Siria, son os pobos os que pon as mortes mentres uns e outros trafican con influencias, armas e intereses xeoestratégicos. O odio fanático duns non pode esgrimirse como xustificación para novos odios. Negámonos a ser reféns do odio, o terror e a intolerancia, iso sería claudicar ante o terrorismo.

As e os abaixo asinantes cremos que a democracia, os Dereitos Humanos e a aspiración a unha paz con xustiza non son un camiño nin unha moeda de cambio para nada, senón que constitúen en si mesmos o camiño e o horizonte, ademais da mellor resposta contra quen queren acabar con eles. Por iso opómonos drasticamente a calquera resposta ao odio que implique máis odio, máis intolerancia, máis mortes de inocentes e menos dereitos e liberdades.

Desde o convencemento de que nestes momentos a cidadanía non só non pode esconderse, senón que debe ser protagonista e liderar a resposta contra o terror, convocámonos o sábado 28 de novembro ás 12:00 na praza do Museo Reina Sofía para mostrar a nosa repulsa aos ataques terroristas de París e Líbano, a nosa repulsa aos bombardeos contra a poboación civil siria, a nosa repulsa a recortes democráticos como ineficaces garantías de seguridade e a nosa repulsa á política exterior belicista iniciada polo Bush-Blair-Aznar. Convidamos o resto de municipios a sumarse a esta iniciativa impulsando convocatorias cidadás similares.

Contra o terrorismo, contra a islamofobia e contra as súas guerras.

Nin os recortes de liberdades nin os bombardeos traerannos a seguridade e a paz.

NON no noso nome.

POUR SIGNER : http://www.noasusguerras.es/galego/

*******

NOT IN OUR NAME

The brutal attacks in Paris on 13 November were designed to install a climate of fear among the population, to build walls of suspicion and hatred between neighbours, to shatter community life and to bring the politics of fear to our daily lives. If the response to such barbarism involves suspending rights, cutting back on liberties and locking ourselves in our homes, the victory of terrorism will be complete. If we respond to the pain of innocent victims by causing pain to more innocent victims, the spiral of violence will be unstoppable. If we look for culprits among our neighbours, just because they dress or think differently, if we criminalize those fleeing the same horror, we will help to reinforce the walls that fanatics want to create. We cannot allow this.

The terrorist fanaticism of Daesh (ISIS) is a function of, and feeds, racist European fanaticism, while our governments cut social rights and fundamental freedoms, and practise institutional xenophobia and indiscriminate bombings, which have been proven ineffective. We refuse to get involved in a false trade-off between rights and security. Whether here in Spain, in Paris, in Iraq, or in Syria, it is ordinary people who die while others traffic influence, weapons or their own geostrategic interests. The fanatical hatred of a few cannot be used to justify for new hatred. We refuse to be hostages to hatred, terror and intolerance; that would be to give in to terrorism.

We, the undersigned, believe that democracy, human rights and the desire for peace and justice are not a bargaining chip, but are, in themselves, the way, the goal, and the best answer to those who would destroy them. That’s why we vehemently oppose any response to hatred that implies more hatred, more intolerance, more deaths of innocent people, and fewer rights and freedoms.

Convinced that this is a time, not only at which citizens shouldn’t hide, but at which we should lead the response to terrorism, we will come together on Saturday November 28 at 12:00 in the Plaza del Reina Sofia Museum to condemn the terrorist attacks in Paris and Lebanon and to reject both the bombings against the civilian population of Syria and ineffective restrictions to democracy in the name of security, as well as the militaristic foreign policy initiated by Bush Blair and Aznar. We invite other municipalities to join this initiative and to promote similar citizen demonstrations.

We say no to terrorism, Islamophobia and war.

Neither cuts to our liberties, nor bombing, will bring us security and peace.

Not in our name.

 *******

PRIMERAS FIRMAS

Ada Colau – Alcaldesa Barcelona
Chechu Monzón “Wyoming” – presentador de TV
Pilar Bardem – Actriz
Alberto San Juan – Actor
Yayo Herrero – Activista Ecologista
Juan Diego Botto – Actor
Pepe Viyuela – Actor
Sukeina Aali-Taleb – Periodista y escritora saharaui
Mohamed Said Alilech – Presidente de la asociación jóvenes musulmanes de España
Xulio Ferreiro – Alcalde de A Coruña
Belen Gopegui – Escritora
Pilar Manjón – Presidenta Asociación 11-M Afectados del Terrorismo
Antonio Segura – Abogado Asociación 11-M Afectados del Terrorismo
Carlos Bardem – Actor
Aitana Sánchez Gijón – Actriz
Jose María Gonzalez “Kichi” – Alcalde de Cádiz
Emma Suárez – Actriz
Enrique Villalobos – Presidente FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid)
Pedro Santiesteve – Alcalde de Zaragoza
Andrés Lima – Director de teatro
Antonio de la Torre – Actor y periodista
Amparo Climent – Actriz
Pedro del Cura – Alcalde de Rivas-Vaciamadrid
Marta Sanz – Escritora
Gerardo Pisarello – Jurista y activista de los derechos humanos
Isaac Rosa – Escritor
Saliha ahouari al-lal – Trabajadora social
Montxo Armendáriz – Cineasta
Daniel Bernabé – Escritor
Eduardo Jover – Actor
Rosana Torres Reinés – Periodista
Bahia Mahmud Awah – Escritor saharaui
Liman Boicha – Escritor saharaui
Ali Salem Iselmu – Activista saharaui
Mohamed Salem Abdelfatah – Activista saharaui
Berta Ojea López – Actriz
Esther García – Productora ejecutiva de El deseo
María Luz Olier Arenas – Actriz
Mohamed Merabet – Activista
Pablo Telatko – Trabajador ONCE
Puy Oria – Productora
Javier Ceballo – Médico
Miguel Ángel Alcántara – Productor teatro
Carlos Olalla – Actor
Aquilina Blanco Huertas – Enfermera
Jorge Montes Salguero – Historiador del Derecho UNED
Marta Simón Alonso – Periodista
Alejandro Pannocchia Alonso – Operador, Teatro Real
Mª Pilar Cuesta – Actriz
José Manuel Seda – Actor
José María Alfaya – cantautor
Daniel Martorell – Actor, Cantante, Músico
José Sarrión – Profesor
Javi Couso – Activista Anti Guerra
Justa Montero – Activista feminista
Pablo Moreno – Grimey
Rafael Anguis – Grimey
Orlis Pineda – Cantautor
Eduardo Velasco Querino – Actor
Raquel Varela Conde – Actriz
Luciano Federico – Actor
Alfonso Noval Sánchez – Actor
Shangay Lily –Artivista, feminista, escritor
Marisa Tejada – Directora La Fábrica de Ángeles Ramírez – Profesora de la UAM
Roberto Montoya – Escritor y periodista
Cristina Maristany – Escritora
Manolo Garí – Activista ecologista-pacifista
María Eugenia Rodríguez Palop – Profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III
Javier Laso – Corresponsal RTVE
Pedro Ibarra – Catedrático jubilado de Ciencia Política UPV-EHU
Natividad Corral – Psicoanalista
Juan Domingo Sánchez Estop – Escritor y filósofo
Iago Martínez – Periodista
Francisco Guarido – Alcalde de Zamora

COLECTIVOS

Asociación de jóvenes musulmanes
Asociación de chicas musulmanas de España (ACHIME)
Asociacion Marroquí de derechos humanos(AMDH)
Asociacion de refugiados palestinos en España
Centro Amani Vía Democrática (Marruecos)
Frente democrático para la liberación de palestina
Colectivo Paraguay resiste

2 réponses à “Manifeste « Pas en notre nom » / #NoEnNuestroNombre

  1. A mon sens, ce type de manifeste est complètement « à côté de la plaque »… à l’image du communiqué du NPA à la suite des attentats du 13 novembre. Non, les barbaries ne se valent pas. Ce serait trop simple.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.